سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
رحیم ضیایی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:02.35 58.0 55.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
باشگاه سوارکاری زرین امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:02.77 49.0 47.0
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی رامین قهرمان 1000 52 9 01:06.96
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی پیمان قلرعطا 1000 52 6 01:06.44
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کریم قره قولپاقی رسول خرمالی 1000 52