سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
رحیم ضیایی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1700 53 7 01:57.730 26.5
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
رحیم ضیایی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:02.350
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
باشگاه سوارکاری زرین امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:02.770
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی رامین قهرمان 1000 52 9 01:06.960
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی پیمان قلرعطا 1000 52 6 01:06.440
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کریم قره قولپاقی رسول خرمالی 1000 52