سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
صوفیا رضوانی امید ایری جواد آچاک 1200 53 1 01:11.98 86.0 83.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
صوفیا رضوانی مجید ایری جواد آچاک 1200 52 3 01:13.62
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
صوفیا رضوانی مجید ایری جواد آچاک 1000 52 4 01:01.99
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
صوفیا رضوانی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 2 01:01.58
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
صوفیا رضوانی مجید ایری جواد آچاک 1000 52 2 01:01.91