چشم انداز 3 ساله مادیان
مربوش
الیکا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 36
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 36
ریتینگ مسافت : 36
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 16,500,000