سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عبدالغفار پنق میکائیل توماچ مهرداد خوجملی 1000 50 3 01:03.62 40.0 25.0
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
عبدالغفار پنق میکائیل توماچ ابراهیم قره داشلی 1000 50 7 01:07.31