چشم انداز 3 ساله مادیان
مربوش
الیکا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 1 0.00% 16,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
Maiden عبدالغفار پنق عبدالحی مهرانی 1200 52.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
از 2 تا 6 امتیاز عبدالغفار پنق بهرام مهرانی متین جرجانی 1000 50.0 8 / 10 (16.75) 01:05.710 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 2 تا 6 امتیاز عبدالغفار پنق عظیم مهرانی مهرداد خوجملی 1000 50.0 12 / 12 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 2 تا 4 امتیاز عبدالغفار پنق میکائیل توماچ مهرداد خوجملی 1000 50.0 10 / 11 (18.5) 01:05.330 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 2 تا 4 امتیاز عبدالغفار پنق میکائیل توماچ امیر مختومی 1000 50.0 4 / 10 01:03.650 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مبتدی و نبرده عبدالغفار پنق میکائیل توماچ مهرداد خوجملی 1000 50.0 3 / 8 01:03.620 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
مبتدی و نبرده عبدالغفار پنق میکائیل توماچ ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 7 / 11 01:07.310 -