سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
آرین شهبازی احمد ایری 1600 53
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
آرین شهبازی احمد ایری ستار مهرانی 1400 54 6 1:36.25
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
آرین شهبازی احمد ایری 1400 54
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
عباس محمدیان عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1600 53 7 1:42.64
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
عباس محمدیان عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1550 53 2 1:40.14
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
ساناز پورحسن مرتضی ناظری امین محمدی 1700 53 5 1:50.35
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
ساناز پورحسن مرتضی ناظری محمد خوجملی 1550 53 2 1:39.78
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
ساناز پورحسن عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1700 50 2 1:49.25
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
نجیب الله امانی عبدالخالق ایری کمال دالی جه عطا 1550 2 1:38.43
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
نجیب الله امانی عبدالخالق ایری عبداله قولرعطا 1000 54 4 1:03.62
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
نجیب الله امانی عبدالخالق ایری امین محمدی 1700 50 7 1:48.56
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1700 51 3 1:47.80
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی قربان محمد اودک 1600 54 5 1:44.61
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1600 1 1:43.11
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
محمد مهدی جعفری عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1600 4 1:44.35
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
یعقوب ارازی و وهاب رجب زاده عبدالخالق ایری 1550
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
ابراهیم رحمنی عبدالخالق ایری رامین کر 1000 9 1:03.70
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی مهران علایی قوجق 1000 50  
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1650 1 1:43.35
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1550 4 1:39.72
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1700 1 1:50.49
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1550 3 1:42.59
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1600 2 1:45.47
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 3 1:45.39
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی قربان محمد اودک 1700 3 1:51.89
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1700 4 1:51.97
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
داوود بشکول یعقوب چپرلی امین محمدی 1600 5 1:48.52
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
خلیل ارازی وداودبشکول حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1550 5 1:45.60
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
خلیل ارازی وداودبشکول حاجی محمد نوایی 1000
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
اسماعیل و ایمان عرازی حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 5 1:02.17
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
اسماعیل و ایمان عرازی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1500 2 1:44.04
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
ثمین ارازی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 2 1:02.45
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 5 1:06.19
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 7 1:04.02
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی عوض خوجملی ستار مهرانی 1000 11 1:08.05
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
یعقوب ارازی و وهاب رجب زاده عوض خوجملی محمد خوجملی 1000 4 1:06.47
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی عوض خوجملی 1000