سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
آرین شهبازی احمد ایری 1600 53
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
آرین شهبازی احمد ایری ستار مهرانی 1400 54 6 01:36.250
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
آرین شهبازی احمد ایری 1400 54
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
عباس محمدیان عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1600 53 7 01:42.640
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
عباس محمدیان عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1550 53 2 01:40.140
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
ساناز پورحسن مرتضی ناظری امین محمدی 1700 53 5 01:50.350
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
ساناز پورحسن مرتضی ناظری محمد خوجملی 1550 53 2 01:39.780
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
ساناز پورحسن عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1700 50 2 01:49.250
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
نجیب الله امانی عبدالخالق ایری کمال دالی جه عطا 1550 0 2 01:38.430
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
نجیب الله امانی عبدالخالق ایری عبداله قولرعطا 1000 54 4 01:03.620
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
نجیب الله امانی عبدالخالق ایری امین محمدی 1700 50 7 01:48.560
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1700 51 3 01:47.800
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی قربان محمد اودک 1600 54 5 01:44.610
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1600 0 1 01:43.110
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
محمد مهدی جعفری عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1600 0 4 01:44.350
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
یعقوب ارازی و وهاب رجب زاده عبدالخالق ایری 1550 0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
ابراهیم رحمنی عبدالخالق ایری رامین کر 1000 0 9 01:03.700
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی مهران علایی قوجق 1000 50
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1650 0 1 01:43.350
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1550 0 4 01:39.720
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1700 0 1 01:50.490
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1550 0 3 01:42.590
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1600 0 2 01:45.470
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0 3 01:45.390
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی قربان محمد اودک 1700 0 3 01:51.890
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
نجیب الله امانی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1700 0 4 01:51.970
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
داوود بشکول یعقوب چپرلی امین محمدی 1600 0 5 01:48.520
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
خلیل ارازی وداودبشکول حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1550 0 5 01:45.600
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
خلیل ارازی وداودبشکول حاجی محمد نوایی 1000 0
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
اسماعیل و ایمان عرازی حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 5 01:02.170
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
اسماعیل و ایمان عرازی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1500 0 2 01:44.040
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
ثمین ارازی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 0 2 01:02.450
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 0 5 01:06.190
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0 7 01:04.020
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی عوض خوجملی ستار مهرانی 1000 0 11 01:08.050
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
یعقوب ارازی و وهاب رجب زاده عوض خوجملی محمد خوجملی 1000 0 4 01:06.470
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
مرحوم حاج عبدالرحمان ارازی عوض خوجملی 1000 0