کاری ماما 10 ساله مادیان
هریکن
گل آلیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 24 2 12 8.33% 111,550,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 34,750,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 32 3 14 9.38% 146,300,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
احمد ایری بی نام 1600 53.0 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
احمد ایری ستار مهرانی 1400 54.0 6 / 6 01:36.250 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
احمد ایری بی نام 1400 54.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1600 53.0 7 / 8 01:42.640 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1550 53.0 2 / 7 01:40.140 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
مرتضی ناظری امین محمدی 1700 53.0 5 / 8 01:50.350 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
مرتضی ناظری محمد خوجملی 1550 53.0 2 / 7 01:39.780 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1700 50.0 2 / 7 01:49.250 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
عبدالخالق ایری کمال دالی جه عطا 1550 0.0 2 / 6 01:38.430 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
عبدالخالق ایری عبداله قولرعطا 1000 54.0 4 / 7 01:03.620 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
عبدالخالق ایری امین محمدی 1700 50.0 7 / 8 01:48.560 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1700 51.0 3 / 6 01:47.800 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
عبدالرحمن قربانی قربان محمد اودک 1600 54.0 5 / 8 01:44.610 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1600 0.0 1 / 9 01:43.110 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 4 / 9 01:44.350 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
عبدالخالق ایری بی نام 1550 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
عبدالخالق ایری رامین کر 1000 0.0 9 / 10 01:03.700 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
عبدالرحمن قربانی مهران علایی قوجق 1000 50.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1650 0.0 1 / 8 01:43.350 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1550 0.0 4 / 6 01:39.720 -
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1700 0.0 1 / 6 01:50.490 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1550 0.0 3 / 7 01:42.590 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1600 0.0 2 / 11 01:45.470 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 3 / 10 01:45.390 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
عبدالرحمن قربانی قربان محمد اودک 1700 0.0 3 / 9 01:51.890 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1700 0.0 4 / 11 01:51.970 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
یعقوب چپرلی امین محمدی 1600 0.0 5 / 10 01:48.520 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1550 0.0 5 / 10 01:45.600 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
حاجی محمد نوایی بی نام 1000 0.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 5 / 11 01:02.170 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1500 0.0 2 / 9 01:44.040 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 11 01:02.450 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 0.0 5 / 10 01:06.190 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 7 / 10 01:04.020 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
عوض خوجملی ستار مهرانی 1000 0.0 11 / 11 01:08.050 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
عوض خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 9 01:06.470 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
عوض خوجملی بی نام 1000 0.0 -