سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
تاج محمد درویش زاده احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1700 54 4 01:50.010 9.5
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1550 53 3 01:39.130 3.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 52 3 01:12.740 1.25
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54 2 01:02.210
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54 5 01:01.070
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمد امین مهرانی احمد خوجملی ستار مهرانی 1550 54 8 01:40.780
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
محمد امین مهرانی احمد خوجملی ستار مهرانی 1000 53 3 01:00.970
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 53 5 01:13.410
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 55 2 01:13.070
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54 3 01:02.650
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 54 7 01:14.810
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 53 3 01:03.240
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 53 2 01:03.220
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 53 3 01:15.640
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 2 01:03.640
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 8 01:08.240