بای بای گلد 3 ساله نریان
گلداسفینکس
دیبا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 83
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 0 8 0.00% 197,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 2 0.00% 45,000,000
مجموع 16 0 10 0.00% 242,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1700 54.0 4 / 8 (9.5) 01:50.010 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1550 53.0 3 / 9 (3.0) 01:39.130 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 52.0 3 / 9 (1.25) 01:12.740 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54.0 2 / 9 01:02.210 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54.0 5 / 9 01:01.070 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
احمد خوجملی ستار مهرانی 1550 54.0 8 / 9 01:40.780 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
احمد خوجملی ستار مهرانی 1000 53.0 3 / 9 01:00.970 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 53.0 5 / 8 01:13.410 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 55.0 2 / 8 01:13.070 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54.0 3 / 11 01:02.650 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 54.0 7 / 10 01:14.810 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 53.0 3 / 9 01:03.240 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 53.0 2 / 9 01:03.220 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 53.0 3 / 11 01:15.640 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52.0 2 / 7 01:03.640 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52.0 8 / 11 01:08.240 -