سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ناصر سارلی و اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54 5 01:01.07 80.0 76.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمد امین مهرانی احمد خوجملی ستار مهرانی 1550 54 8 01:40.78 72.0 73.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
محمد امین مهرانی احمد خوجملی ستار مهرانی 1000 53 3 01:00.97 82.0 81.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 53 5 01:13.41
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 55 2 01:13.07
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 54 3 01:02.65
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 54 7 01:14.81
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 53 3 01:03.24
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 53 2 01:03.22
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 53 3 01:15.64
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 2 01:03.64
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
اراز بردی مهرانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 8 01:08.24