فلای 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
اسکیپی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ایل محمد غراوی عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 5 / 11 01:04.380 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
ایل محمد غراوی رامین قهرمان 1000 50.0 6 / 10 01:05.980 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ایل محمد غراوی علی محمد غراوی 1000 50.0 7 / 10 01:06.470 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1000 50.0 10 / 11 01:14.420 -