سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی عبدالحلیم قبادی 1000 50 5 01:04.380
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی رامین قهرمان 1000 50 6 01:05.980
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی علی محمد غراوی 1000 50 7 01:06.470
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1000 50 10 01:14.420