اکسل هج 3 ساله مادیان
متوهج
اکسلنس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 105
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 105
ریتینگ مسافت : 105
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 6 33.33% 575,500,000
تهران 3 0 2 0.00% 110,000,500
مجموع 9 2 8 22.22% 685,500,500