هج آس 3 ساله نریان
متوهج
اسمبلاژ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 83
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 83
ریتینگ مسافت : 83
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 99,000,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 37,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 1 3 14.29% 136,500,000