ربکا زیبا 3 ساله مادیان
المرام
فراکسیس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
سلیم خوجملی رامین قهرمان 1000 50.0 7 / 8 01:03.180 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
عبدالناصر قربانی عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 6 / 9 01:04.700 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
عبدالناصر قربانی علیمحمد غراوی 1000 50.0 -