ارس 3 ساله مادیان
اورلاود
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 106
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 106
ریتینگ مسافت : 106
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 3 4 75.00% 572,000,000
تهران 2 0 2 0.00% 55,000,250
مجموع 6 3 6 50.00% 627,000,250