سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 55 3 01:11.99 109.0 105.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 00:59.63 110.0 107.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 01:00.62
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 01:01.19
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 01:02.05
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 50 3