سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی بنیامین جرجانی 1200 52 4 01:12.110
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:00.270
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.190
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
حمیدسلیمانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی امین محمدی 1000 52 1