پی کاسو 3 ساله نریان
گلداسفینکس
مانلیتا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 95
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 95
ریتینگ مسافت : 95
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 72,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 220,000,000
مجموع 4 2 2 50.00% 292,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رشید روشنی بنیامین جرجانی 1200 52.0 4 / 7 01:12.110 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 5 / 8 01:00.270 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 5 01:12.190 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
رشید روشنی امین محمدی 1000 52.0 1 / 8 -