سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آمنه علیپور محمداسلم محمدی نثار محمدی 1000 52 6 01:04.48 51.0 49.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آمنه علیپور محمداسلم محمدی نثار محمدی 1550 52 5 01:47.62 49.0 47.0
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
آمنه علیپور محمداسلم محمدی بنیامین قلر عطا 1000