مهدیارهورس 5 ساله نریان
المرام
تیکا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
بهترین ریتینگ : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
مبتدی و نبرده آمنه علیپور علیرضا سلیمانی نثار محمدی 1000 52.0 9 / 11 (15.5) 01:05.270 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
از 0 تا 6 امتیاز آمنه علیپور محمداسلم محمدی نثار محمدی 1000 52.0 6 / 6 01:04.480 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 0 تا 4 امتیاز آمنه علیپور محمداسلم محمدی نثار محمدی 1550 52.0 5 / 6 01:47.620 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
از 0تا 12امتیاز آمنه علیپور محمداسلم محمدی بنیامین قلر عطا 1000 0.0 -