آچیلای 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
آلباتراس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 6 1 1 16.67% 60,000,000