سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته ابراهیم مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50 8 01:03.550
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته ابراهیم مهرانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 11 01:07.730
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم حاج قربان و حاج کریم کلته ابراهیم مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:02.260
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
محمدمبین طاها و یاسین کلته ابراهیم مهرانی رامین قهرمان 1000 50 5 01:06.090