گلدبوی 3 ساله نریان
گلداسفینکس
آلتین آی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 54,000,000
آق قلا 3 1 1 33.33% 60,000,000
مجموع 10 1 3 10.00% 114,000,000