گلدبوی 3 ساله نریان
گلداسفینکس
آلتین آی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 64
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 54,000,000
آق قلا 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 9 1 3 11.11% 114,000,000