طاهانور 3 ساله نریان
المرام
صوفیا2
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 66
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 66
ریتینگ مسافت : 66
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 2 2 66.67% 138,000,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 6 2 3 33.33% 168,000,000