سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
مرحومان ابراهیم آتابای و آنه چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 1 01:01.970
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 1 01:01.440
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی 1000 53
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حاج نور محمد طعنه مهران خوجملی نورمحمد بهادر 1000 52 8 01:05.180
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
طاها و محمدصفا و محمدارمیا چیره نور مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 6 01:05.520
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
مرحومان آنه چیره نور و آنه قربان نظری نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1000 52 2 01:03.210