شادکام 4 ساله نریان
طاغن
شادلیق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 131,250,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 1 3 33.33% 130,750,000
مجموع 11 2 7 18.18% 262,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1000 56.5 1 / 10 01:14.497 70
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1000 51.0 3 / 8 (10.75) 01:14.020 69
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
عبدالعزیز گوگ نژاد نادر صالح پور 1000 53.0 4 / 6 (7.25) 01:10.220 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 6 / 9 01:10.210 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1600 52.0 6 / 7 02:03.370 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1200 52.0 3 / 6 01:23.450 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدالعزیز گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 54.0 2 / 10 01:13.540 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
عبدالعزیز گوگ نژاد نادر صالح پور 1200 54.0 4 / 7 01:26.740 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 53.0 3 / 7 01:13.010 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 53.0 1 / 6 01:14.160 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1000 52.0 3 / 7 01:10.260 -