شادکام 4 ساله نریان
طاغن
شادلیق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 131,250,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 9 1 5 11.11% 146,250,000