آهوجه 4 ساله نریان
قزل یلدز
آهوگل 2
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 2 2 25.00% 138,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 2 2 22.22% 138,000,000