آهوجه 5 ساله نریان
قزل یلدز
آهوگل 2
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 66
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 66
ریتینگ مسافت : 66
بهترین ریتینگ : 71
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 2 2 22.22% 138,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 10 2 2 20.00% 138,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفدهم پاییزه گنبد
1397/11/26
هندیکاپ کلاس 5 مهندس میر حیدری محمد امین گوگ نژاد علی عطایی 1200 58.0 8 / 11 (10.75) 01:26.826 70
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 4 مهندس میر حیدری محمد امین گوگ نژاد 1000 56.5 70
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 3 مهندس میر حیدری محمد امین گوگ نژاد دانیال سوقی 1000 52.0 5 / 8 (20.0) 01:16.280 71
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
از 16 تا 22 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1600 52.0 5 / 5 (6.5) 02:02.530 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
از 8 تا 14 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 2200 52.0 1 / 7 02:52.750 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 0 تا 4 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1200 52.0 1 / 7 01:25.280 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 8 تا 14امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1000 52.0 4 / 9 01:12.730 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
از 0 تا 4 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1200 52.0 4 / 7 01:27.050 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
از 0 تا 4 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1200 52.0 6 / 8 01:31.150 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
از 0 تا 4 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد رامین قهرمانی 1000 52.0 4 / 7 01:15.490 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
از 0 تا 4 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1000 52.0 5 / 6 01:18.320 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
از 0 تا 4 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 -