ویودنس 3 ساله نریان
میس دنیس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 65
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 3 0.00% 82,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 3 0.00% 82,500,000