کایزن 3 ساله نریان
گلداسفینکس
کایلین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 85
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 85
ریتینگ مسافت : 85
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 2 4 40.00% 169,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 7 2 5 28.57% 199,750,000