کایزن 3 ساله نریان
گلداسفینکس
کایلین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 88
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 88
ریتینگ مسافت : 88
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 5 50.00% 267,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 37,500,000
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 9 3 7 33.33% 335,250,000