شاهیتا 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
آناهیتا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 16,500,000