سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی مهرداد خوجملی 1600 50 42.0 40.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی نادر صالح پور 1550 50 10 01:47.21 46.0 44.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بصیر گل چشمه نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 50 3 01:03.50 56.0 53.0
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
مهدی قوری چایی نوری قورچایی 1000 6 01:08.24