سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/01
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی 1000 50
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
جمشید قورچای و آیدین هیوه چی نوری قورچایی بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:04.190 12.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی مهرداد خوجملی 1600 50
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی نادر صالح پور 1550 50 10 01:47.210
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بصیر گل چشمه نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 50 3 01:03.500
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
مهدی قوری چایی نوری قورچایی 1000 0 6 01:08.240