سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی آق اویلی بشگرد 1600 53 3 01:58.31
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی محمد خوجملی 1550 52 1 01:55.36
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی محمد خوجملی 1200 51 3 01:24.74
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی محمد خوجملی 1000 51 3 01:12.45
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی رامین قهرمان 1200 51 4 01:27.54
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی رامین قهرمان 1000 50 3 01:14.52
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ارازقلی خوجم یعقوب چپرلی 1000 50