الماس 3 ساله مادیان
دلدل2
پریشاد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 5 16.67% 133,500,000
مجموع 6 1 5 16.67% 133,500,000