آتش امین 3 ساله نریان
هالتوشان
حسرت زمان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 87
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 145,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 1 1 100.00% 60,000,000
مجموع 9 2 5 22.22% 205,500,000