آتش امین 3 ساله نریان
هالتوشان
حسرت زمان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 87
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 145,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 10 2 5 20.00% 205,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
احمد خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 56.0 4 / 8 (15.25) 01:15.160 82
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
عبدالکریم گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 5 / 6 (10.5) 01:08.280 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
عبدالکریم گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1600 54.0 2 / 5 (0.5) 02:01.030 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عبدالکریم گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 52.0 6 / 6 (11.5) 01:10.560 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
عبدالکریم گوگ نژاد فیض الله رجال 1000 54.0 5 / 6 (10.0) 01:11.110 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 1600 54.0 1 / 6 01:58.290 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عبدالناصر رجال محمد خوجملی 1000 53.0 3 / 7 01:10.260 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالناصر رجال نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 7 01:24.910 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
عبدالناصر رجال جواد آچاک 1000 52.0 4 / 6 01:14.080 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عبدالکریم گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 5 01:10.790 -