سایراز 4 ساله مادیان
سراب
آیراز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
بهترین ریتینگ : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 0 تا 6 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1200 52.0 10 / 11 (22.25) 01:28.580 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 0 تا 6 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1000 52.0 11 / 12 (9.5) 01:14.670 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
از 2 تا 6 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1550 51.0 7 / 8 02:04.150 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
از 2 تا 4 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 51.0 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
از 0 تا 6 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد رامین قهرمانی 1000 52.0 9 / 10 01:15.810 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
از 0 تا 6 امتیاز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد متین جرجانی 1200 52.0 7 / 7 01:28.460 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مبتدی و نبرده مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد رامین قهرمانی 1000 50.0 2 / 6 01:14.520 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مبتدی و نبرده مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد رامین قهرمانی 1000 50.0 7 / 8 01:17.290 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مبتدی و نبرده مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 / 5 01:23.420 -