سایراز 3 ساله مادیان
سراب
آیراز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 1 0.00% 33,000,000