سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1200 52 10 01:28.580 22.25 49
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1000 52 11 01:14.670 9.5 50
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1550 51 7 02:04.150
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 51
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد رامین قهرمان 1000 52 9 01:15.810
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد متین جرجانی 1200 52 7 01:28.460
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد رامین قهرمان 1000 50 2 01:14.520
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد رامین قهرمان 1000 50 7 01:17.290
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:23.420