سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرحومان آنه بای و آیدوقدی کاظمی بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 1000 50 9 01:07.640
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
حاج یوسف نور گری بهمن صداقت آرمین آق آتابای 1000 51 2 01:05.210
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مرحوم آنه محمد کاظمی بهمن صداقت آرمین آق آتابای 1000 50 2 01:03.930
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
پیمان کاظمی بهمن صداقت مهدی صداقت 1000 50 4 01:05.250
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
پیمان کاظمی بهمن صداقت پیمان قلرعطا 1000 50 4 01:03.560
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
پیمان کاظمی بهمن صداقت 1000 50
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
زاهد و راشد کاظمی بهمن صداقت جواد آچاک 1000 50 4 01:04.510