سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
احمد گرگانی نیا رشید عطایی رامین قهرمان 1550 50 8 01:45.26 59.0 57.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
احمد گرگانی نیا کاکش عطایی رامین قهرمان 1200 50 8 01:16.81 69.0 61.0
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
احمد گرگانی نیا رشید عطایی پیمان قلرعطا 1000 50 1 01:05.96
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
احمد گرگانی نیا رشید عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50 5 01:05.17