سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
احمد گرگانی نیا عبدالله قلرعطا عبدالله قلرعطا 1000 50 9 01:05.027 16.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
احمد گرگانی نیا رشید عطایی رامین قهرمان 1550 50 8 01:45.260
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
احمد گرگانی نیا کاکش عطایی رامین قهرمان 1200 50 8 01:16.810
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
احمد گرگانی نیا رشید عطایی پیمان قلرعطا 1000 50 1 01:05.960
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
احمد گرگانی نیا رشید عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50 5 01:05.170