سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی 1000 50 49.0 47.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی جواد آچاک 1000 50 5 01:04.92 49.0 47.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر 1000 50 9 01:06.95
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عامر و عابت مراد چله نوریقدی یلقی جواد آچاک 1000 50 9 01:06.37
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عامر و عابت مراد چله نوریقدی یلقی نورمحمد بهادر 1000 50 6 01:05.26