سان اسکای 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
لیدی اسکای
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 1 0.00% 33,000,000