سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 55 1 01:48.200
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 55 1 01:42.180
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 55 4 01:13.120 3.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ناصر و محمد امین و عدنان بابائی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1600 55 1 01:41.070
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عبدالله بابایی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53 2 01:00.810
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مشدی بابایی ایل محمد غراوی 1200 53
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مشتی بابایی ایل محمد غراوی علی محمد غراوی 1000 53 5 01:03.290
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
شهاب امیری ایل محمد غراوی علی محمد غراوی 1200 52 3 01:14.290
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شهاب امیری ایل محمد غراوی محمد علی غراوی 1000 52 1 01:04.090