منوکید 3 ساله نریان
گلداسفینکس
نیلای
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 95
ریتینگ مسافت : 110
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 4 6 50.00% 340,000,000
مجموع 8 4 6 50.00% 340,000,000