منوکید 3 ساله نریان
گلداسفینکس
نیلای
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 111
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 111
ریتینگ مسافت : 116
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 4 6 50.00% 340,000,000
آق قلا 3 1 3 33.33% 222,150,000
مجموع 11 5 9 45.45% 562,150,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1550 0.0 2 / 5 (1.5) 01:35.200 109
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 56.0 1 / 8 01:15.750 96
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 9 (6.0) 01:16.090 95
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 55.0 1 / 8 01:48.200 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 55.0 1 / 7 01:42.180 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 55.0 4 / 11 (3.0) 01:13.120 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1600 55.0 1 / 9 01:41.070 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 53.0 2 / 8 01:00.810 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایل محمد غراوی 1200 53.0 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایل محمد غراوی علی محمد غراوی 1000 53.0 5 / 11 01:03.290 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ایل محمد غراوی علی محمد غراوی 1200 52.0 3 / 10 01:14.290 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ایل محمد غراوی محمد علی غراوی 1000 52.0 1 / 11 01:04.090 -