تئو ول کات 3 ساله نریان
لاودگاس
22بهمن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
مجموع 2 1 1 50.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالعزیز اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 11 01:03.030 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عبدالعزیز اونق 1000 52.0 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 9 01:08.280 -