تئو ول کات 3 ساله نریان
لاودگاس
22بهمن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 1 1 33.33% 66,000,000