سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:03.030
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق 1000 52
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بلال کر رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:08.280