تیزاب صحرا 3 ساله نریان
مربوش
دل سان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 46
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 46
ریتینگ مسافت : 46
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 1 0.00% 16,500,000