آریانازسرمدی 4 ساله نریان
آریاگلد
گل براق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
بهترین ریتینگ : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 16,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 16,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 0 تا 6 امتیاز مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی قربان محمد اودک 1200 51.0 8 / 11 (16.75) 01:27.100 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 0 تا 6 امتیاز مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی قربان محمد اودک 1000 51.0 10 / 12 (9.25) 01:14.660 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
از 2 تا 4 امتیاز مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی مهرداد خوجملی 1200 50.0 6 / 7 01:29.750 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
از 0 تا 6 امتیاز مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی مهرداد خوجملی 1000 51.0 10 / 10 01:15.840 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مبتدی و نبرده مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50.0 3 / 6 01:15.080 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مبتدی و نبرده آسا سرمدی یوسف خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52.0 -