میراث بندر 3 ساله مادیان
پرشین دریم
وارث بندر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 4 33.33% 190,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 3 0.00% 69,000,000
مجموع 11 2 7 18.18% 259,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
جمال آموت آرمین آق آتابای 1000 54.0 3 / 5 (5.0) 01:04.110 74
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
رحیم بردی مهرانی عبدالحلیم قبادی 1000 51.5 3 / 8 (11.25) 01:03.265 74
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1000 51.0 10 / 10 (30.0) 01:04.360 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1000 51.0 4 / 9 (5.0) 01:01.410 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
اسماعیل بدویزاده آق اویلی بشگرد 1200 51.0 4 / 9 (2.5) 01:12.950 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 51.0 5 / 5 01:02.140 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 / 9 01:00.380 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 53.0 1 / 10 01:13.490 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اسماعیل بدویزاده کمال دالی جه عطا 1200 53.0 1 / 9 01:13.840 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اسماعیل بدویزاده جواد آچاک 1000 50.0 3 / 9 01:04.020 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
اسماعیل بدویزاده عید محمد غراوی 1000 50.0 2 / 11 01:02.310 -