میراث بندر 3 ساله مادیان
پرشین دریم
وارث بندر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 4 33.33% 190,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 9 2 5 22.22% 220,500,000