یاشار2 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
مائده
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 63
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 63
ریتینگ مسافت : 63
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 1 12.50% 66,000,000
بندرترکمن 5 0 2 0.00% 54,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 14 1 3 7.14% 120,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1550 54.0 3 / 5 (7.0) 01:38.730 60
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1000 52.0 4 / 5 (13.0) 01:01.570 60
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1000 52.0 2 / 10 (0.25) 01:01.100 60
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
منوچهر قزل نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 11 (6.5) 01:01.180 54
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
منوچهر قزل عبدالمجید کر 1000 52.0 5 / 9 (8.5) 01:03.280 54
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالرحمان مهربان ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 8 / 9 (10.0) 01:03.780 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
عبدالرحمان مهربان نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 11 01:03.220 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالرحمان مهربان رامین قهرمان 1600 52.0 10 / 10 01:48.290 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 11 01:01.820 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهروز مرجانی 1000 52.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 9 01:02.410 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بهروز مرجانی 1200 52.0 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بهروز مرجانی عید محمد غراوی 1000 52.0 7 / 8 01:03.270 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بهروز مرجانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 12 01:04.530 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ابراهیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 10 01:05.780 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ابراهیم خوجملی 1000 52.0 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 11 01:03.760 -