سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان ابوطالب چاریزاده 1000 52 8 01:03.780 10.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان نادر صالح پور 1000 52 4 01:03.220
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان رامین قهرمان 1600 52 10 01:48.290
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج عبدالرحیم پورقاز بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52 6 01:01.820
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد امین قزاقی بهروز مرجانی 1000 52
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مایسا فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52 6 01:02.410
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی 1200 52
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی عید محمد غراوی 1000 52 7 01:03.270
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:04.530
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
فرشاد کمی و کمال کوچکی ابراهیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 52 4 01:05.780
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اسماعیل احسان وفاطمه خوجملی ابراهیم خوجملی 1000 52
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
اسماعیل احسان وفاطمه خوجملی شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 52 7 01:03.760