یاشار2 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
مائده
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 1 11.11% 66,000,000
بندرترکمن 5 0 2 0.00% 54,000,000
آق قلا 6 1 2 16.67% 118,000,000
مجموع 20 2 5 10.00% 238,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
عبدالرحیم تاشلیانی کر 1000 55.0 70
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
عبدالرحیم تاشلیانی کر علی رضا شامیر 1000 56.0 5 / 5 (16.0) 01:06.270 74
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
عبدالرحیم تاشلیانی کر علی رضا شامیر 1000 53.5 4 / 8 (14.5) 01:03.814 74
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
عبدالرحیم تاشلیانی کر کمال دالی جه عطا 1200 53.5 1 / 11 01:17.066 65
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
عبدالرحیم تاشلیانی کر 1200 56.0 65
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1200 54.5 4 / 9 (4.5) 01:16.940 65
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
منوچهر قزل آق اویلی بشگرد 1000 56.5 2 / 11 (1.5) 01:02.550 63
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1550 54.0 3 / 5 (7.0) 01:38.730 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1000 52.0 4 / 5 (13.0) 01:01.570 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1000 52.0 2 / 10 (0.25) 01:01.100 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
منوچهر قزل نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 11 (6.5) 01:01.180 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
منوچهر قزل عبدالمجید کر 1000 52.0 5 / 9 (8.5) 01:03.280 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالرحمان مهربان ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 8 / 9 (10.0) 01:03.780 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
عبدالرحمان مهربان نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 11 01:03.220 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالرحمان مهربان رامین قهرمان 1600 52.0 10 / 10 01:48.290 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 11 01:01.820 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهروز مرجانی 1000 52.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 9 01:02.410 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بهروز مرجانی 1200 52.0 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بهروز مرجانی عید محمد غراوی 1000 52.0 7 / 8 01:03.270 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بهروز مرجانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 12 01:04.530 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ابراهیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 10 01:05.780 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ابراهیم خوجملی 1000 52.0 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 11 01:03.760 -