سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان رامین قهرمان 1600 52 10 01:48.29 68.0 65.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج عبدالرحیم پورقاز بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52 6 01:01.82 59.0 56.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد امین قزاقی بهروز مرجانی 1000 52 65.0 62.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مایسا فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی رامین قهرمان 1000 52 6 01:02.41 65.0 62.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی 1200 52 60.0 57.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی عید محمد غراوی 1000 52 7 01:03.27 60.0 57.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:04.53
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
فرشاد کمی و کمال کوچکی ابراهیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 52 4 01:05.78
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
اسماعیل احسان وفاطمه خوجملی ابراهیم خوجملی 1000 52
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
اسماعیل احسان وفاطمه خوجملی شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 52 7 01:03.76