سرگل2 3 ساله مادیان
نیوجرسی
دوربن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 15,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 2 0.00% 48,000,000