تاسکندی 11 ساله مادیان
okawango
lowtown
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 24,000,000
مجموع 2 1 1 50.00% 24,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
ریوکالکشن اسپیدکاپ سید محمد حافظی رحیم بردی مهرانی بی نام 1000 50.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 8 تا 46 سید محمد حافظی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 0.0 7 / 8 01:47.630 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 8 تا 46 سید محمد حافظی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 7 00:59.680 -