عقیق 10 ساله مادیان
دلرد
بی لیز بیج
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 6 7 85.71% 128,550,000
مجموع 7 6 7 85.71% 128,550,000