بای بای گزل 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
بای بای کید
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 95
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 95
ریتینگ مسافت : 95
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 3 33.33% 174,000,000
مجموع 6 2 3 33.33% 174,000,000