جیگه بوم 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
رجیانا1
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ابراهیم بدویزاده علی رضا شامیر 1000 50.0 9 / 10 01:06.130 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 -