سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مهندس پیمان و پژمان و افشین اسماعیلی ابراهیم بدویزاده علی رضا شامیر 1000 50 9 01:06.13 47.0 45.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده 1000 52