سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
محمدحسین ساوجی امید جهانیان امیر مختومی 1000 50 5 01:03.03 55.0 52.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمدحسین ساوجی امید جهانیان محمود عطا سیدی 1000 50 10 01:05.04 43.0 41.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
محمدحسین ساوجی امید جهانیان امین آق ارکاکلی 1000 50 7 01:08.10 26.0 35.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
محمدحسین ساوجی امید جهانیان 1000 50