سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1700 53 4 01:53.850 10.5
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 1000 53 5 01:02.550
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی ستار مهرانی 1200 52 4 01:13.620
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی 1200 52
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سید حمید حسینی جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1200 53 4 01:15.230
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سید حمید حسینی جمشید مختومی جواد آچاک 1000 52 3 01:03.410