فوردو 3 ساله نریان
لاودگاس
تلاش
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 65
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 5 0 1 0.00% 15,000,000