سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی ستار مهرانی 1200 52 4 01:13.62 69.0 70.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی 1200 52
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سید حمید حسینی جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1۲00 53 4 01:15.23
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سید حمید حسینی جمشید مختومی جواد آچاک 1000 52 3 01:03.41