سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تولید و پرورش اسب علیزاده بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 52 8 01:03.37 54.0 51.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی ستار مهرانی 1000 52 4 01:03.14
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 8 01:06.40