سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 52 6 01:55.590 18.5
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 4 01:03.610 7.5
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 52 6 01:16.190 15.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تولید و پرورش اسب علیزاده بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 52 8 01:03.370
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی ستار مهرانی 1000 52 4 01:03.140
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
تولید و پرورش اسب علیزاده حمید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 8 01:06.400