جواهر مهران 3 ساله مادیان
کارایل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 96,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 2 25.00% 96,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
یوسف دهش یوسف دهش 1000 54.0 8 / 10 (21.0) 01:18.844 72
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یعقوب چپرلی 1600 52.0 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ستار مرندی یعقوب انفاس 1000 52.0 5 / 6 01:15.440 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ستار مرندی یعقوب انفاس 1000 52.0 1 / 8 01:13.430 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ستار مرندی 1000 51.0 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ستار مرندی یعقوب انفاس 1000 50.0 2 / 8 01:16.090 -