سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 50 4 01:02.31 66.0 63.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1200 50 6 01:14.75 69.0 46.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالخالق پوریان اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 51 2 01:02.88
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 50 2 01:04.57
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 10 01:08.10