دنیلا 3 ساله مادیان
میترا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 66,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 2 0.00% 66,000,000