سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی مهران صالحی فر 1000 55 2 01:01.53 71.0 68.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 54 3 01:01.79 72.0 68.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:04.74
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1200 54
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:04.14