سامین 3 ساله نریان
تاواش
گل وین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 63
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 4 25.00% 150,000,000
مجموع 4 1 4 25.00% 150,000,000