سامین 3 ساله نریان
تاواش
گل وین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 79
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 4 25.00% 150,000,000
آق قلا 2 1 1 50.00% 93,000,000
مجموع 6 2 5 33.33% 243,000,000