سالار بازرگان 3 ساله نریان
المرام
تاکی ناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
یوسف دهش یوسف دهش 1000 52.0 7 / 9 01:05.640 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
یوسف دهش یوسف دهش 1000 52.0 10 / 10 01:11.350 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
رحمان یزدانی 1000 52.0 -