سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آشور مراد شاکری یوسف دهش یوسف دهش 1000 52 7 01:05.64 35.0 25.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آشور مراد شاکری یوسف دهش یوسف دهش 1000 52 10 01:11.35
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ادریس پقه رحمان یزدانی 1000 52