لبخند2 3 ساله مادیان
پایدار
بوسه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 49,500,000
مجموع 5 0 2 0.00% 49,500,000