سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آراد فتح اللهی پرورش اسب پایدار نادر صالح پور 1600 50 2 01:44.59 54.0 51.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50 6 01:03.06 50.0 48.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 01:02.90 52.0 49.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 50 3 01:03.11 39.0 24.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50 8 01:06.84