سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی یحیی ایزدی مهران عطا 1200 50 4 01:17.910 10.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی سلیم خوجملی مهران عطا 1000 50 6 01:05.270 7.75
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ساتی اینچه برون سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50 7 01:04.790
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ساتی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50 5 01:03.730
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
قربان قلی اینچه برون سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 11 01:08.400