سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ساتی اینچه برون سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50 7 01:04.79 52.0 50.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ساتی اینچه برون سلیم خوجملی 1000 50 40.0 27.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
قربان قلی اینچه برون و بابا قصاب سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50 5 01:03.73 40.0 27.0
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
قربان قلی اینچه برون سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 11 01:08.40