بای بای ناز 3 ساله مادیان
مای جوی
نادیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 0 0.00% 0