سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 52 9 01:02.990
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:03.190
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:06.890
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 52
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده جواد آچاک 1000 52 9 01:07.240