اختاپوس 3 ساله نریان
پایدار
دلشادگل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 1 25.00% 66,000,000
مجموع 4 1 1 25.00% 66,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 حاجی قیوم و دایانا قرنجیک جمال آموت 1000 54.0 55
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 8 تا 14 امتیاز تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 9 / 11 01:02.990 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مبتدی و نبرده تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 11 01:03.190 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مبتدی و نبرده تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 / 10 01:06.890 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مبتدی و نبرده تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده 1000 52.0 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مبتدی و نبرده تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده جواد آچاک 1000 52.0 9 / 11 01:07.240 -