اختاپوس 3 ساله نریان
پایدار
دلشادگل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 1 25.00% 66,000,000
مجموع 4 1 1 25.00% 66,000,000