سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1200 54 1 01:24.80
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 54 1 01:11.59
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1200 54 5 01:27.58
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
پهلوان بهرام خیرخواه ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 52 2 01:14.21