آریانا بهرام 3 ساله نریان
آریادرویش
جهان گلستان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 87
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 87
ریتینگ مسافت : 87
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 3 50.00% 171,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 2 3 40.00% 171,000,000