لادی هانی 3 ساله نریان
جانادل
هانیه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 57
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 57
ریتینگ مسافت : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 33,000,000
آق قلا 4 0 1 0.00% 25,000,000
مجموع 6 0 2 0.00% 58,000,000