لادی هانی 3 ساله نریان
جانادل
هانیه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 54
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 54
ریتینگ مسافت : 54
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 2 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 53.0 6 / 10 01:41.950 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمداسلم محمدی 1000 53.0 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 52.0 2 / 8 01:03.610 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عبدالکریم کلته 1000 52.0 -