سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مبین کلته محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 53 6 01:41.95 57.0 54.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبین کلته محمداسلم محمدی 1000 53 41.0 25.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مبین کلته محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 52 2 01:03.61 41.0 25.0
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مبین کلته عبدالکریم کلته 1000 52