ساقه 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
ایرن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 52
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 52
ریتینگ مسافت : 52
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 2 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
بهروز ایری 1000 51.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 50.0 2 / 9 01:01.810 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
احمد ایری مهران عطا 1000 50.0 6 / 11 01:07.240 -