سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
عاشور قربان پور بهروز ایری 1000 51
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عاشور قربان پور احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 50 2 01:01.810
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مجید قربانپور و امین وثوق احمد ایری مهران عطا 1000 50 6 01:07.240