سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عاشور قربان پور احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 50 2 01:01.81 59.0 57.0
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مجید قربانپور و امین وثوق احمد ایری مهران عطا 1000 50 6 01:07.24